Verdivurdering av selskap

Ved eierendringer i et selskap vil det ofte være behov for å foreta verdivurdering av et selskap. Eierendring kan være kjøp og salg av selskap, fusjon, fisjon, emisjon, utløsning av minoritetsaksjonær, generasjonsskifte. Videre vil det være behov for eiere og kreditorer å kjenne til verdien av selskapet.

Formålet med en verdivurdering er å fastsette omsetningsverdi for hele eller deler av virksomheten.

Omfang av verdivurderingen vil variere ut fra hva som er formålet med verdivurderingen. I noen tilfeller vil det være behov for en overordnet anslag på verdi, mens det i andre tilfeller er behov for et mer nøyaktig beregning av verdien.

Vi har god kunnskap og lang erfaring fra verdivurdering og vi bidrar med å gjennomføre en verdivurdering som vil være et godt besluttningsgrunnlag for ledelse og eiere.

Ja takk, jeg ønsker å få pristilbud på verdivurdering av selskap:

11 + 7 =

Verdivurdering selskaper – metoder

Det finnes flere metoder for å beregne verdien av et selskap. De vanligste metodene er inntjeningsbasertmetode og substansverdimetode.

Kontanstrømmetode

Ved denne metode beregner man verdien ut fra selskapets fremtidige kontanstrømmer. Ved bruk av metoden utarbeider man et estimat for selskapets fremtidige kontanstrømmer og fastsetter et avkastningskrav. Så beregner man nåverdi basert på kontanstrømmen og avkastningskravet. Hvis man har gode prognoser for selskapets fremtidige kontanstrømmer er dette den teoretisk beste metode for verdifastsettelse.

Normalresultatmetode

En mindre nøyaktig metode enn kontantstrømmetoden er at man forutsetter at resultatene som kapitaliseres representerer en tilnærming til fremtidig kontantstrøm. Denne metoden betegnes som normalresultatmetoden.

Substansverdi metode

Ved bruk av substansverdimetode beregner man verdien ut fra hva selskapets eiendeler kan selges for i markedet.

Metoden forutsetter at det finnes et aktivt marked for selskapets eiendeler. Videre egner metoden seg for verdsettelse av mindre personavhengige selskap i bransjer med lett etableringsadgang.

Ikon åpningstider

Mandag til fredag

08:00 – 1600

Icon telefon

Ring oss:

982 07 378